X
   
 
Samsung Galaxy Note 7

เรียนท่านผู้โดยสาร

จากกรณีที่มีการประกาศเรียกคืนโทรศัพท์ Samsung รุ่น Galaxy Note 7 ทั่วโลกนั้น เพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารทุกท่านสายการบิน กานต์นิธิ เอวิเอชั่น(Kan Air) จึงไม่อนุญาตให้ผู้โดยสารเปิดใช้และชาร์ตโทรศัพท์มือถือ Samsung Galaxy Note 7 ระหว่างเดินทางอยู่บนเครื่อง พร้อมทั้งห้ามโหลดโทรศัพท์รุ่นดังกล่าวในกระเป๋าสัมภาระใต้ท้องเครื่องบิน ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT) ,สำนักงานบริหารการบินแห่งชาติ (FAA) และ สำนักงานบริหารความปลอดภัยด้านการบินของสหภาพยุโรป (EASA) ทางสายการบิน กานต์แอร์ จึงรบกวนขอความร่วมมือผู้โดยสารทุกท่าน มา ณ ที่นี้ ผู้โดยสารสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.kanairlines.com หรือ สอบถามข้อมูลได้ที่ Call Center 0-2551-6111

Dear Passengers,

Kan Air would like to inform all passengers are strongly advised not to switch on or charge the device during the flight.The device is also prohibited for loading into checked baggage all flights.Future information please visit www.kanairlines.com or Call Center 0-2551-6111