X
   
 
แผนการดำเนินการชดเชยให้ผู้โดยสารกรณียกเลิกเที่ยวบิน

กรณียกเลิกเที่ยวบินเนื่องจากสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย

   1. ผู้โดยสารสามารถเปลี่ยนเที่ยวบิน/เปลี่ยนชื่อผู้เดินทาง/open ticket ได้โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม
   2. หากผู้โดยสารไม่ประสงค์ที่จะเดินทาง ให้คืนเงินเต็มจำนวน
      - กรณีที่ตั๋วโดยสารเป็นตั๋วไปและกลับ(Round Trip) ในวันเดินทางเดียวกัน ให้คืนเงินให้ผู้โดยสารทั้งขาไปและกลับ
      - กรณีที่ตั๋วโดยสารเป็นตั๋วไปและกลับ(Round Trip)ต่างวันกัน ให้คืนเฉพาะค่าตั๋วที่สายการบินทำการยกเลิกเท่านั้น
   3. ทางสายการบินจะไม่รับผิดชอบหากผู้โดยสารมีการต่อเที่ยวบินกับสายการบินอื่นๆเนื่องจากการยกเลิกเที่ยวบินเพราะสภาพอากาศ
   4. ทางสายการบินจะไม่มีการชดเชยค่าเสียเวลา 1,200 บาท เนื่องจากเหตุสุดวิสัยที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของสายการบิน และเนื่องจากสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย

กรณียกเลิกเที่ยวบินเนื่องจากเหตุบางประการของทางสายการบิน

   1. ในกรณีเกิดเหตุขัดข้องบางประการโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า หรือเหตุการณ์เกิดกระทันหันทางสายการบินจะเสนอทางเลือกให้แก่ผู้โดยสาร 3 ทางเลือก ดังนี้
      1.1 คืนเงินค่าโดยสารเต็มจำนวน หากผู้โดยสารไม่ประสงค์ที่จะเดินทาง
      1.2 Transfer ผู้โดยสารไปสายการบินอื่น ที่มีจุดหมายตามที่ระบุในบัตรโดยสาร(ในกรณีที่ผู้โดยสารต้องการเดินทาง)
      1.3 คืนเงินค่าโดยสารเต็มจำนวน และเดินทางโดยการขนส่งทางอื่น (รถบัส/รถตู้)
         - ทางสายการบินจะชดเชยค่าเสียเวลาเป็นเงินจำนวน 1,200 บาท/ท่าน
         - ผู้โดยสารสามารถเปลี่ยนเที่ยวบิน/เปลี่ยนชื่อผู้เดินทาง/open ticket ได้โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม
         - ทางสายการบินจะรับผิดชอบ หากผู้โดยสารมีการต่อเที่ยวบินถัดไปกับสายการบินอื่นๆ

กรณียกเลิกเที่ยวบินแต่ทางสายการบินมีการแจ้งล่วงหน้าแล้ว 3 วัน

   1. คืนเงินค่าโดยสารเต็มจำนวนหากผู้โดยสารไม่ประสงค์ที่จะเดินทาง
   2. ผู้โดยสารสามารถเปลี่ยนเที่ยวบิน/เปลี่ยนชื่อผู้เดินทาง/open ticket ได้โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม
   3. ทางสายการบินจะไม่รับผิดชอบ หากผู้โดยสารมีการต่อเที่ยวบินถัดไปกับสายการบินอื่นๆ

กรณีเที่ยวบินล่าช้า

   1. เที่ยวบินล่าช้า 2 ชั่วโมงขึ้นไปแต่ไม่เกิน 3 ชั่วโมง
      - บริการขนม และ เครื่องดื่ม และโทรศัพท์/โทรสาร/อีเมล์
   2. เที่ยวบินล่าช้าเกิน 3 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน5 ชั่วโมง
      - บริการอาหาร และ เครื่องดื่ม และโทรศัพท์/โทรสาร/อีเมล์
      - ได้รับคืนค่าโดยสาร หรือเปลี่ยนเที่ยวบิน หรือเดินทางโดยการขนส่งทางอื่น
   3. เที่ยวบินล่าช้าเกิน 5 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 6 ชั่วโมง
      - บริการอาหาร และ เครื่องดื่ม และโทรศัพท์/โทรสาร/อีเมล์
      - ได้รับคืนค่าโดยสาร หรือเปลี่ยนเที่ยวบิน หรือเดินทางโดยการขนส่งทางอื่นและชำระเงินชดเชยเป็นเงินสดจำนวน 600 บาท เว้นแต่พิสูจน์ได้ว่าเที่ยวบินล่าช้าเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย
   4. เที่ยวบินล่าช้าเกิน 6 ชั่วโมง
      - ปฎิบัติกับผู้โดยสารเช่นเดียวกับมาตรการยกเลิกเที่ยวบิน